Siyah, Beyaz ve Gri

yazar: Teneke Trampet

Jowood Ecrof, þafak vaktinin saatinde þehirin gürültüsünün baþlamasýna henüz birkaç saat varken uyandý. Sahip olduðu, Ixatsefe þehrinin ucundaki Erutsioth isimli zavallý hanýna yürümesi, haný açmasý, dün geceki daðýnýklýðý toplayýp haný yeni misafirlere hazýr etmesi için aslýnda geç bile kalmýþtý. Erutsioth haný sahip olduðu salaþ havanýn yanýnda tüm kýtada bulunan en iyi biraya sahipti. Ne var ki, þehrin unutulmuþ bir kýsmýnda olduðu için, bu biranýn tadýna genelde kýtanýn tüm þehirlerinde aranan kaçaklar, fakirliðin ya da terkedilmiþliðin getirdiði çaresizlikle bedenini satan kadýnlar, bu kadýnlardan yararlanan ve pek de temiz sayýlmayacak karakterler bakabiliyordu. En sadýk müþterisi ise Þehir Güvenliðiydi Jowood Ecrof un Erutsioth isimli hanýnýn. Genelde birini aramaya ya da tutuklamaya gelir, aradýðýný bulamazsa birkaç bira içip görevine dönerdi þehrin askerleri.

Jowood Ecrof, hanýna doðru yol almak için kalkmýþken, kýtanýn en uzak ucunda bu saate kadar hiç uyumamýþ olan Louis van Reenen, siyah kaplý kitabýný kapatýp uyumaya karar verdi. Güneþin ilk ýþýklarýnýn aydýnlattýðý odasýnda hareket eden yegane þey þöminede oynaþan alevlerdi. Bu ateþin titrek ve yetersiz ýþýðý içinde Louis van Reenen, kitabýný kapattý ve her zamanki gibi mühürledi. Þöminedeki ateþe yakýn tarafý ýþýðýn etkisiyle biraz aydýnlanmýþ olan siyah granitten masasýndan yavaþça kalktý ve uykusuzluktan bitap düþmüþ adýmlarýyla küçük odasýnýn kapýsýna doðru ilerledi. Sað eliyle kapýyý yukarýdan aþaðý doðru oksamasýyla kapý üzerindeki týlsým kalktý ve kapý önünde açýldý. Siyah mobilyalar, halýlar ve yine siyah,aðýr kadife perdelerle düþenmiþ malikanesinde odasýna doðru yolaldý. Ýçeri sadece siyah kadife perdelerin ucundan küçük bir hüzme olarak süzülen beyaz güneþ ýþýðý giriyordu. Gözleri bu karanlýða çoktan alýþmýþ olan Louis van Reenen tam odasýnýn kapýsýný açýp içeri girecekken arkadan Naésse yaklaþtý, Günaydýn Louis. Louis van Reenen yüzü hala kendi odasýna dönük bir þekilde  Sana günaydýn Naésse. Benim için ise iyi geceler dilemen daha yerinde olurdu. Naésse Yine kitabýný mý okudun ? diye yanýtladý Louisi. Louis zaten uykusuzluktan ve kýzýn merakýndan býkmýþ olarak Hayýr ne alakasý var, dediðin gibi onu zaten anlayamýyorum bile! dese de ne kendisini ne de Naésse yi bu yalana inandýramadý. Naésse bu yalana inanmamýþ olsa da, Louisin tartýþma için modunda olmadýðýný anlayarak konuyu deðiþtirdi. Birazdan istediðin malzemeyi almak için Ixatsefe þehrine gideceðim zaten, seni de uykunla baþbaþa býrakacaðým Louis.

Louis van Reenen cevap vermeden, Naéssenin yüzüne bile bakmadan, onayladýðýný belirtmek için baþýný salladý ve odasýna girdi. Naésse de bu sýrada kendi odasýna gitti. Yolculuk kýsa sürecek de olsa Ixatsefede kendisine lazým olabilecek malzemelerini boynuna astýðý ve kalçasýnýn saðýnda sallanan deri çantaya atmaya baþladý. Kýtanýn öbür ucundan baþlayan seyahati, büyünün yardýmý ile birkaç saniye içinde tamamlanacaktý. Birçok ilginç, güzel, yapýþkan, güzel ve çirkin kokulu nesnenin arasýndan iþine yarayabilecekleri düþünüp çantasýna týktýktan sonra , yataðýnýn üzerindeki elbise ve cüppe daðýnýn üzerinde yeþil yeþil parlayan boyut taþýna uzandý. Gideceði yeri taþa açýk açýk anlattýktan sonra gözlerini kapadý ve büyülü sözleri söyledi. Tüm odayý kaplayan yeþil bir duman, yavaþça süzülerek duvarlara çarpýp tekrar odanýn içine dönerken Naésse bu yeþil dumanýn içinde daha parlak yeþil bir ýþýða dönüþtü ve aniden yokoldu. Ixatsefeye birkaç saniye içinde vardýðýnda sanki nefes almak kadar doðal birþey yapmýþ gibi kýyafetlerini ve saçýný düzeltip, Ixatsefe þehrinin henüz açýk mavi renkli bir siluet olarak görünen kapýlarýna doðru yürümeye baþladý. Birden tam aralarýnda belirdiði koyun sürüsü Naéssenin arkasýndan þaþkýn þaþkýn birkaç saniye bakarak tekrar otlamaya koyuldu.

Yorum Yaz
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !