Ölümsüz - Bölüm 7 - Karanlık

yazar: Junior.Mityu

Magni elinde ki bombadan tamamen kendini almýþ, az önce vurduðu adamlarýn nasýl kaybolduðunu kafasýnda canlandýrmaya çalýþýyordu. '' Burda bir oyun var! '' dedi kendi kendine. Hakikatten de adamalrý vurduðunda üstlerinden kan çýkmamýþtý. Kafasýnda bardak kýrdýðý adam hariç.


Gözü elinde ki bombaya kayar kaymaz bombada ki kronometre 20 saniye kaldýðýný söylüyordu. Magni hemen olduðu yerden kalkaran bir elinden bomba diðer elinde silah tekrar hücre odasýna döndü. Kafasýnda bardak kýrdýðý adam hala orda cansýz yatýyordu. '' Bu nasýl bir oyun bilemem ama bir tane adamýný öldürmeyi baþarmýþ olmalýyým. '' dedi içinden. Adamlarýn nereden çýktýðýný göz atmak istedi ve odanýn etrafýný bir koloçan etti. Ancak gizli bir geçidin olmasý imkansýza yakýndý.

Bombanýn tiktak sesi daha çok beyninde yankýlanýnca Magni 10 saniyesinin kaldýðýný gördü. '' 10 saniye.. Ölümsüzün hazin sonu. '' diye iç geçirdi umarsýzca. Hücre odasýnda ki ölü adamýn karþýsýna oturdu. '' Ölümüm seninkinde daha çabuk ama acýlý olacak. ''

Bombayý masanýn üzerine koydu. Tam 5 saniyesi vardý. Zaman hýzlýca akýp geçiyordu. Magni ilk defa böyle bir duygu içerisindeydi. Ölümü hiç bu kadar yakýndan ve büyük hevesle beklememiþti. Ancak insana ölüm bir yerde koyuyordu, yapacak iþleri varken ölmesi.. Kötü bir duyguydu ve Magni'nin içi ürperdi.

Bomba 1 saniyesi kaldýðýný gösterdi ve Magni istemsiz olarak suratýný kapattý. Bombanýn tiktak sesi kesildi. Magni dehþet içinde kalp atýþlarýný sakinleþtirmeye çalýþsa da baþarýsýz oldu. Bombayý masadan aldý, kronometre sýfýrdaydý.

'' Bu da ne? '' dedi þaþkýnlýkla. Ses tonunu arttýrdý. '' Amacýnýz ne? Ben neyin içindeyim böyle! Ortaya çýkýn sizi pislikler! '' Sonra bomba birden titremeye baþladý.

Magni sessizce silahýný titreyen bombaya doðrulttu. Ateþ edecekti, ölmeyi çoktan göze almýþtý. Ve birden hiç olmayacak þey oldu.Kronometre tekrar çalýþtý. Magni bu sefer gerçekten bombanýn patlayacaðýna kanaat getirdi. Kronometrenin salisesi hýzlýca akýp gidiyordu geriye doðru. Magni'nin aklýna müthiþ birfikir geldi. Bombayý karþýsýnda ki ölü adamýn aðzýna soktu ve silahýyla daha çok içeri itti. Bomba adamýn yemek borusundan geçmese de boðazýnda bir yerlerde kaldý.

Magni masayý yere doðru itti. Adamý masanýn altýna doktu ve masayý ters çevirdi. Sandalyeleri de üst üste koydu. Boþluklara sokuþturdu. Paltosunu üzerinden çýkararak üstteki boþluða yerleþtirdi. Tiktak sesi felaket biçimde arttý. Magni çok az zamanýn kaldýðýný anlayarak hemen koridora çýktý. Kýrmýzý ýþýk gözünü almýþtý.

Magni hayatýndan hiçbir zaman böyle adrenalin salgýladýðýný hatýrlamýyordu. Hangi pisliðiniçinde olduðuna kanaat getirmede zorlanýyordu. Bu düðümü çözmesi gerekiyordu, bunun için ölmemeliydi.

Koridorun sonunda ki kapýyý açtý ve odaya doðru kendini fýrlattý. Kýrýk televizyonun arkasýna saklandý. - Sadece kafasý saklanabilmiþti. - Sonra bekledi. Ölmeyi bekledi. Patlamayý bekledi. Sonra bir alarm sesi duydu. Ve abuk subuk sesler karmaþasý daha...

Bomba yine patlamamýþtý. Magni ayaða kalktý tekrar ama odanýn daha uak köþesine gitti. Gelen sesleri tanýmlamaya çalýþtý. Ancak o kadar istemsi sesler vardý ki sonun büyük bir enerji Magni'ye doðru aktý ve kapý uçarak Magni'nin yanýnda ki duvarda parçalandý, içeri alevler girdi ve Magni'nin gözleri geriye doðru çekildi. Basýnç Magni'nin tüm beynine ulaþýrkan Magni hayata tutunmaya çalýþýyordu-

Magni göZlerini kýrpýþtýrdý. Etraftaki bütün sesler kesilmiþti. Gölerinin açýlmasýný sanki bir güç engelliyordu. Ellerini suratýna getirmek istedi ancak elleri oynamýyordu. Ayaklarý tamamen uyuþmuþtu, kafasý patlayacakmýþ gibi zonkluyor, aðzýna yine kan tadý geliyordu. Saç dipleri saçlarý koparýlmýþcasýna aðrýyordu, bütün organlarý isyan etmiþcesine Magni'ye haykýrýyorlardý sanki. Magni her tarafýna giren kýramplardan kendini alýkoyamayarak þuurunu kaybetti.

Magni tekrar gözlerini açmaya çalýþtýðýnda bir hayli aman geçmiþ olmalýydý. Magni'nin mantýðý ve zekasý her neredeyse, uçup gitmiþti. Ellerini tekrar kýpýrdatmaya çalýþtý, ancak ikiside yerde sabit duruyorlardý. Parmalarýný oynatmaya çalýþtý, sað elindeki parmaklar oynuyordu ancak sol elindekiler muhtemelen kýrýlmýþlardý. Ayaklarý da kollarý ile roðru orantýda kýmýldamýyorlardý. Magninin gözü aydýnlanýr gibi oldu, göz kapaklarýný açmaya çalýþtý. Ancak yine bir güç onu tutar ibi oldu. Magni tekrar denedi ve sonun gözlerini - kýsýk bir þekilde - açabildi. özüne gelen ýþýk hüzmeleri Magni'nin sinirini bozdu.

Sonra gözleri ýþýða alýþtý. Magni gökyüzüne bakýyordu. kafasýnýn tam tepesinde bir tahta bulunuyordu. Boynu felaket derecede acýyordu, kafasý vücuduna aðýrlýk yapmaktan baþka bir iþi yaramýyordu sanki. Gözlerini tamamen açarak havada ki tozlarý seyretti. Daðýlýp gidiþleri, muhteþemdi.

Magni gözlerini aþaðýya doðru kaydýrdý. Üstünde büsbütün bir duvar yatýyordu. Ancak onun duvar mý yoksa baþka bir þey mi olduðna tam kanaat getiremedi. Büyük ihtimalle kýpýrdanmasýný güçleþtiren güç, üzerinde ki duvarýmsý güçtü.

Nefes alýp veriþi zorlaþtý, bulunduðu yerde oksijen bitiyor olmalýydý. Gölerinin baktýðý gökyüzünde ki oksijen bitiyordu, güneþ bütük akýbetini Magni'nin üzerine kusuyordu. Hayat, Magni'den intikamýný alýyordu. Hem de feci bir þekilde.

Magni bir an ölmeyi diledi. Ölse þuan bu bütün acýlarý çekmiþ olmayacaktý. Anlýk bir ölüm ruhuna iyi gelebilirdi. Ölmek için nefesini tuttu. Ancak bu iyi bir yol deðildi. Tekrar nefesini býraktýðýnda dýþarýya öksürük saldý, havada tekrar bir toz bulutu oluþtu.

Magni tekrar þuurunu kaybederken görüþ alanýna bir el girdi. Magni vücudunun hafiflediðini hissetti. Kaburgalarýndan çýkan kemik çýtýrtýlarýna aldýrmadý. Nefes alýþý normal düzeye ulaþmaya baþlamýþ olmalýydý ki kalkýp inen göðsü, normal düzeye inmiþti. Magni bütün bunlara raðmen yitip giden þurruna engel olamadý ve son gördüðü surat ile karanlýða gömüldü.

Yorum Yaz
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !