Ölümsüz - Bölüm 6 - Büyük Oyun

yazar: Junior.Mityu

Magni son þoktan sonra baþýný iki elinin arasýna alarak düþünmeye baþladý. Deminden beri konuþtuðu þuana kadar en nefret ettiði adamlardan biriydi. Diðer bir konu ise, Magni iþkencedeyken o soygunlarýn kimin yaptýðý ve suçu nasýl kendisine attýðýydý. Tam bir karmaþa hakimdi olaylara. Bu düðümü çözmesi gerekiyordu, caný pahasýna olsun yapacaktý bunu. Ama burasý neresiydi?

Çok geçmeden elinde bir tabak tepsiyle içeri bir adam girdi. Tepside bir tas pilav ve kuru ekmek, ayrýca bir bardak soðuk su duruyordu. Magni önüne konulan yemeði büyük iþtahla yedi. Tepsiyi getiren adam Magni'ninb karþýsýna oturdu. Magni bütün yemeði ve suyu bitirdikten sonra adamý hiç tanýmadýðýný farketti.

'' Federal Polisin elinde miyim? '' diye soru bardaðýndaki son su damlacýðýný içip, bardaðý tepsiye koydu. '' Sayýlýr, '' dedi adam büyük bir tebessümle. '' Ajan Steave ile tanýþmýþ olmalýsýn. ''

'' Evet, '' dedi Magni kýsa cevapla. Adamýn aðzýndan laf alma çabasý içinde olduðunu sezmiþti. Ancak her þey ortadaydý. '' Neden beni ordan kurtardýnýz? Býrakýn da ölseydim. '' fýsýldarcasýna söylemiþti son kelimeleri. Adam sandalyesinde gerilir gibi yaptý sonra tepsiyi kendine doðru çekti. Kalkacak gibi bir hali vardý. '' Bak Magni, Nam-ý deðer Ölümsüz. Ülkede suç oraný %30 artmýþ bulunmakta. Halk isyan ediyor. Hergün soygunlar, cinayetler, eroin satýmý her türlü pis iþler oluyor. Ve görünüþe göre bütün bunlarýn hesabýný birileri senden çýkarmak istiyor. Ajan Steave senin o saatlerde iþkencede olduðunu biliyor ancak bunun senin bir oyunun olup olmadýðýný da tam kestiremiyor. '' Boðazýný temizledi, ellerini masanýn üzerinde kenetledi. '' Ayrýca Steave senin, birierinden emir aldýðý kanýsýnda. Bu suçlarý tek baþýna yapýyo olman imkansýza yakýn. Ve biliyor musun? Bende ayný fikirdeyim. Ýþte bunun için burdasýn Magni. ''

Magni bütün suçlamalar karþýsýnda sadece sýrýtmakla yetindi. '' Anlýyorum. '' dedi sükunetle. Tepside ki bardaðý eline aldý. Bardaðý inceliyor gibi yaptý. '' Peki Setave sana ne kadar para ödüyor? '' Adam afallamýþ bir þekilde cevap verdi, '' Ben devletin bir ajanýyým. Sen ne hakla- '' Magni adamýn sözünü bitirmesine bile izin vermeden elinde ki bardaðý adamýn kafasýna geçirdi ve bardak paramparça oldu. Adam büyük bir þok geçirdi, hala bayýlmamýþtý. Magni hemen kalkaran adamýn aðzýný tuttu ve tepsi de ki plastik çatalý alarak adamýn yaralý kafasýndan içeri soktu ve ensesine bir yumruk indirdi. Adam acýdan yada þoktan bayýlmýþtý.

Magni sýrýtarak adamýn cebini araþtýrdý. Arka cebinde bir silah buldu ve silahý hemen aldý. Ve yeden þarjörü de bulduðuna sevindi. '' Þanslý günümdeyim. '' sonra acý dolu bir tebessüm attý boþluða.

Etrafý a önce büyük bir hayranlýkla incelemiþti ve bir kameraya rastlamadýðý için müteþekkirdi. Kapý dýþýndan ayak sesleri duyar duymaz hemen kapýnýn yakýnýna sindi. Kapýnýn kolu döndü ve kapý açýldý. Magni hemen kapý dýþýndaki iki adama kurþunlarý yaðdýrarak yere yýðdý. Hemen koridora çýktý.

Koridorun dekorasyonu da ayný oda gibiydi. Magni koridorun sonunda ki kapýnýn her an açýlmasýný bekleyerek temkinli bir þekilde ilerledi. Ancak beklediði olmadý, kapý açýlmadý. Magn bir kaç dakika daha bekledi. '' Bu bir tuzak, silahýn sesinin duyulmamasý imkansýzdý. '' diye geçirdi içinden. '' Çýkmamalýyým. Ama burda sonsuza kadar bekleyemem. ''

En sonunda dayanamayarak kapýnýn koluna asýldý ancak kapý kilitliydi. Arkasýnda bir takým sesler duydu. Saat sesine benziyordu sanki. Ve birden bütün ýþýklar söndü ve beyaz ýþýklarýn yerine kýpkýrmýzý ýþýklar belirdi. Ýnsaný tamamen tedirginliðe sokan kýrmýzý ýþýklar her tarafý sardý. Her yer kýrmýzýydý artýk. Magni hiddetle kaðýyý zorladý ama kapý açýlmadý. Silahýný kapýnýn koluna dayayarak ateþ etti ve kapýyý itti. Kapý açýldý.

Kapýnýn ardýnda boþ bir oda vardý. Oda da sadece iki sandeyle ve bir televiyon bulunuyordu. Yerde yemek vardý. '' Keþke gelen adamlarý öldürmeseydim. Bana bir þey söyleyeceklerdi herhalde. '' Diyerek iç geçirdi ve tekrar koridora, kýrmýzý ýþýða çýktý.

Koridora varýr varma adamlarýn ceplerini araþtýrdý ancak silahtan baþka ne bir tlefon bulabildi ne de bir telsiz. Umutsuluðunu yitirerek bir odadan diðerin geçti. Ancak ne kýrmýzý ýþýk, nede tiktak sesi kesilmiþti. Sese kulaðýný hayret verici bir þekilde kenetledi ve sesin koridor sonunda ki odadan geldiðine kanaat getirdi. Sese biraz daha odaklandý. Televiyona yaklaþtý, kafasýný televizyona dayadý. Ses Televizyonun içinden geliyordu.

Silahýný kullanarak televiyonun arkasýna geçti ve iki el ateþ etti. Televizyon patlar gibi oldu ve arka tarafý tamamen parçalandý. Magni televizyonun arkasýnýn çýktýðýný görünce sevinç içinde televiyonu yere indirdi ve içini inceledi, sesin kaynaðýný aradý.

Birsürü kablollar vardý. Ancak kablolarýn arasýnda bir ýþýk gidip geliyordu. Televizyonu havay kaldýrarak yere büyük sertlikte býraktý ve televiyon iyice parçalara ayrýldý. Kablolaru büyük hiddetle çekerek açtý, ýþýðýn kaynaðýný buldu ve dýþarý çýkardý.

Elinde bir yanpý bir sönen ýþýðý ve tiktak eden saatiyle bir bomba bulunuyordu. '' Allah kahretsin. '' dedi baðýrarak '' ALLAH KAHRETSÝÝÝN! '' Bombanýn tiktak sesi ve yanýp sönen ýþýðýna aldýrmayarak bombaya bir iki kez ateþ etti tekrar. Bombanýn kabý kýrýldý ve Magni bombanýn kabýný aldýðý gibi dýþarý attý. Ýçinde binlerce kablo vardý ama hepsi siyahtý. Kablolarýn yanýnda bir saat vardý. Ancak Magni onun saat deðil, bir kronometre olduðunu anladý ve geri sayým yapýyordu. Magni kronometreye baktý ve tam 30 saniyesi olduðunu gördü. '' Bu nasýl iþ? adamlarý öldürmesem hepimiz havaya mý uçacaktýk? '' dedi kendi kendine.

Bombayý elinde gedirdi. Tekrar koridora fýrladý. Kýrmýý ýþýðýn beyninde býraktýðý tellaþ mükkemmel bir sinir bozukluðuna yol açýyordu. Magni bombaya konsantre oldu, kablolara ateþ etmek geldi aklýna ancak havaya uçma ihtimali çok yüksekti. Bombadan kafasýný kaldýrarak yere yatan ölü adamlara baktý. Ancak adamlar ortalýkta yoktu...

Yorum Yaz
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !