Ölümsüz - Bölüm 5 - Yardım

yazar: Junior.Mityu

Magni etrafýna üþüþen adamlardan kaçmak için hemen arkasýný döndü ve hýzlýca koþmaya baþladý. Þirket kapýsýnýn yanýndan geçerken kurþunlar kapýnýn camýný delerek kýrdý. Magni vurulmadýðýna þükretti ancak bacaðýndan felaket bir aðrý hissederek yere kapaklandý. Duyduðu ayak sesleri arkadan geliyordu ve hemen kendisine doðru hamle eden ilk adamýn bacak arasýna tekmeyi indirdi. Adamýn silahý yere düþmüþtü. Silahýný tuttu ve ona doðru koþan 2 adamý göðsünden vurdu. Diðerleri siper alýp Magni'yi çapraz ateþe aldýlar. Ancak Magni'nin hedefi bu adamlar deðil, disko sahibiydi. Disko sahibiyi Magni'nin ölüm ile oynadýðý dansý arabasýndan çok uzak bir mesafeden izliyordu.

Magni hemen vurduðu iki adamýn arkasýna saklandý ve Magni'ye doðru gelen kurþunlar adamlara saplandý. Ancak Magni bacak arasýna vurdðu adamý unutmuþtu. Hemen arkasý doðru baktý ancak adam yoktu. Birden yanýdna belirdi ve Magni daha silahýný ona doðrultamadan adam Magni'nin suratýna bir tekme indirdi ve yere indirdi. Kafasýna ard arda gelen tekmelerden korunmak için kolunu kaldýrsa da kafasýndan aðzýna akan sýcak kanýn tadýna vardý. Sonra her þey uçup gitti ve bedeni dünyadan tamamen çekildi.

'' Ünlü Soyguncu Magni Bracfoot'a polisler dün kaldýðý yere baskýn düzenledi. Magni Bracfoot'un bütün çetesini temizleyen polisler, Magni'nin kaçmasýný engelleyemedi. Bununla doðru orantýlý olarak, yolda bulunan bir ceset de tüm gözleri Magni Bracfoot'a çevirdi. Kafasýndan tek kurþunla öldürülen talihsiz adamýn en korkunç görüntüsü ise, Göðsünde koca bir '' ÖLÜMSÜZ '' yazýsý yazmasýydý. Bu yazý bir neþterimsi býçakla yarýlarak yazýlmýþtý. Magni Bracfoot'un ÖLÜMSÜZ olarak adlandýrýlmasý da bir baþka mesele. Öldürülen adamýn vucündunda ki parmak izine bakýlýrsa cinayet Magni'ye ait. Ýþte þimdi polis Magni Bracfoot adýnda ki bu caniye kýrmýzý bülten ile aramakta. ''

Magni kafasýný saða sola doðru oynattý. Bulunduðu odada ki televizyonun sesini duyabiliyor, ancak gözlerini açamýyordu. Elleri sert bir cisimle balanmýþ olmalýydý. Aðzýna hala kan tadý geliyordu. Diliyle tüm diþlerini yokladý ve bazýlýranýn kýrýlmýþ olduðuna kanaat gtirerek yere doðru tükürdü.

'' Uyandý galiba. '' diye bir ses geldi ve televiyon kapatýldý. Magni kendini tamamen zorlayarak gözlerini açmak istedi ancak yapamadý. Sonra suratýna hücum eden su damlacýklarý bütün bedenini bu uyuþukluktan kurtardý ve gözlerini açtý. Sonra tekrar su taneleri gölerine ve kulaklarýna girene akdar devam etti. '' Uyanana kadar sulayýn çiçeði. '' dedi kalýn bir ses. Ve bir daha su damlacýklarý bütün kafasýna döküldü. Magni gözlerini zar zor açabildi ve etraf ilk önce bulanýktý. Sonra görüntü netleþti.

Önünde elinde kova uzun saçlý bir adam duruyordu. Her iki yanýnda Magni'nin iki katý büyüklüðünde duran iki adam bulunuyordu. Odayý süzdü. Televizyon zannetiði aracýn radyo olduðunu görünce içinde bir yanýlgý ürperdi. Elleri ve ayaklarý zincirlerle direklere asýlmýþtý ve Magni mecburen ayakta durmak zorunda kalýyordu.

Tam bu anda karnýna yediði bir yumruk bütün midesinin yukarý taþmasýna sebep oldu ve yan dönerek yere kustu. Peþinden kan tükürdü. '' Seni adi köpek. Mekanýmýzý kirletmeye ne hakla cürret edersin? '' dedi solda ki iri yarý adam. Ortada ki adam büyük bir kahkaha atarak elinde ki kovayý Magni'nin suratýna fýrlattý ve tam isabet burnunda vurdu. '' Tam isabet! '' diyerek halinden memnun bir þekilde sandalyesine oturdu. Magni kan akan burnunun kýrýlmýþ olduðunu düþündü ve acýnýn beyninden hafiflemesi için iyi þeler düþünmek istedi. Ýyi þey hayatýnda yoktu.

Sðadaki iri yarý adam Magni'ye doðru yaklaþtý ve saçlarýndan tutarak kafasýný saða sola döndürdü. '' Ünlü soyguncu bu ahmak mý? Onca planlý soygunun bu kafadan çýkmasý insaný hayrete düþürür. '' Magni adamýn gözleri içine bakarak pispis sýrýttý ve zorlukla '' Kýskanma, '' dedi. ciðerden doðru öksürdü, aðzýna gelen kanlarý yuttu. '' Bu lanet yerden çýkarsam, bu kafayý senin bütün kemiklerini nasýl ayýrmak istediðimi düþünerek çalýþtýrýcam. '' Sonra adamýn suratýna kan tükürdü.

Adam suratýnda ki kaný sildi ve Magni'nin ard arda karnýna yumruklarý saydýrmaya baþladý. Magni acýya duyarlý hale gelmiþti artrýk ve iç organlarýnýn istemsiz davranýþlar sergilemesine yol açan refleksleri doðmuþtu. Bu zincirleri çýkarsalar abuk subuk hareketler yaoacaðýndan emindi. Ýnce olan adam baðýrarak arkadaþýný uyardý. '' Hey hey hey, patron adamý öldürmeyin dedi. Ýleriye gitme. '' Magni yine sýrýttý. Karnýna giren kýramplarý unutmaya çalýþtý ve dilini ýsýrdý. Ancak o an hiç beklenmedik birþey oldu.

Kapýnýn ardýndan delicesine silah sesleri gelmeye baþladý. Baðýran insanlar silah seslerini bastýrmaya çalýþýyormuþ gibiydi. '' Noluyor ... ? '' diyerek kapýyý açtý iri adam ve kafasýna tek hamlede gelen kurþunla yere serildi. Ýnce olan adam hemen silahýný alarak kaðýya nýþan aldý.Diðer iri adamda Magni'nin kafasýna silahý dayadý ve kapýdan gelen bir hareketlenmeye odaklandý. Magni olup bitene bir anlam veremedive zincirli ayaðýný yerde ki kovaya doðru kaydýrdý. Ne olursa olsun kaçacaktý buradan. Yapacak iþler vardý.

Yorum Yaz
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !