Ölümsüz - Bölüm 5 - Kimsiniz?

yazar: Junior.Mityu

Magni ayaðýna baðlý zincirlerle ne kadar zor hareket etsede ayaðýný kovaya geçirmeyi baþardý. Kaðpýdan hala ses seda yoktu,içeri giren kimse de. Bütün insan ve silah sesleri kesilmiþti. Kafasýna silah dayayan adamýn hýzlý nefes alýp veriþi ne kadar korktuðunun açýk göstergesiydi. En sonunda dayanamadý '' Kim var orda? Kimsin be! '' diyerek haykýrdý.

'' Magni'i serbest býrakýn. Bu kapýnýn ardýna çýkar çýkmaz mekaný terkederiz. '' dedi bir ses. Uzun saçlý adam hala kapýya doðru niþan almýþtý. Telfonunu titrek ellerle açtý ve bir numara çevirdi. Sonra telefonu hala titreyerek kulaðýna getirdi. '' Ef-ef-efendim, baskýn yedik. Þim-þimdi bu pislik adamý serbest býrakmamýzý istiyorlar. Ne yapalým? '' Sonra telefonu geri kapattý. Ýri adama doðru baktý.

Fýsýldarcasýna '' Sýk kafasýna. '' dedi. Adam itiraz edercesine baðýrdý '' Hayýr, hayat güvencemiz o! '' Uzun saçlý adam silahý hala kapýya niþan alarak iri adama seslendi. '' Yap þunu lanet herif zaten ölücez. Burdan sað çýkabileceðimizi mi sandýn? '' Sonra yavaþ yavaþ yerinden kalkarak Magni'nin yanýna geldi. Hala kapýya niþan almýþtý.

Magni adamýn gerekli mesafeye geldiðini düþünerek ayaðýnda ki kovayý bira havaya kaldýrdý. '' Vur þunu dedim! Vuur! '' Ýri adam silahýný Magni'nin kafasýna sertçe bastýrdý ve tetiðe asýlmak için saniyeleri kaldýðýný belirtircesine onayladý. Tam bu anda Magni ayaðýnda ki kovayý uzun saçlý adamýn kafasýna fýrlatarak adamý boylu boyunca yere serdi. Ýri adam þaþkýnlýkla baðýrdý ve tetiðe asýldý. Silah sesi bir anda odayý doldurdu. Kapýdan özel tim giyinimlerine benzeyen bir operasyon timi belirdi ve tek tek içeriye girdiler.

Magni vurulmuþ gibi gözlerini kapýyor, ruhunun dünyadan ayrýldýðýna inanýyordu. Ancak gözünü açtýðýnda iri yarý adamýn ayaklarýnýn altýnda olduðunu gördü. Kafasýndan vurulmuþtu.Sonra ayaklarýnýn ve ellerinin tamamen çözüldüðünü hissederek bir an dengesini saðlayamadý ve yere yuvarlandý. Ölü adamýn yanýna düþtü, hemen kalktý. Dengesini saðlayabilmek için bir hayli zorlanýyordu. Vücudunun her tarafý bir sýzlamayla aðrýyordu.

Etrafýnda ki operasyon timlerinden iki kiþi iki ayrý koluna girerek onu odalardan geçirdiler. Etrafta bir çok ölü vardý ve odalar labirent gibiydi. Adamlar onu sürükleyerek dýþarýya çýkaracaklardý, kurtulmuþtu artýk. Kabus bitmiþti. Gözlerini bir an kapattý ve bayýlmakla uyumanýn arasýnda kaldý.

Gözlerini yavaþ yavaþ açtýðýnda bir sandalyenin üstüne oturmuþtu. Kafasý da bir masanýn üzerindeydi. Kafasýný hafifçe kaldýrdýðýnda yüünde bir þey hissetti ve eliniyüünde gezdirdi. Pansuman ve yarabandý takýlmýþ olan suratý temilenmiþ görünüyordu. Üstüne temi kýyafetler giydirilmiþti. Önünde bir tas çorba, ekmek ve bir þiþe su duruyordu. Magni etrafýna bakmadan hemen yemeðini yedi, suyunu içti. Karný tamamen doymamýþtý ama Magni bununla yetindi. Sandalyesine yaslanarak etrafý süzdü. Penceresiz bir odanýn içindeydi. Odanýn duvarlarý simsiyahtý ve öylefilmlerde kigibi de odada bir ayna yoktu dýþtan içe bakýlan. Magni az önce ki yerden buraya getirilme sebebini anlamamýþtý. O operasyon timleri büyük ihtimalle Federal Polisleriydi ancak neden böyle bir azýlý suçluyu besleyip giydirsendi ki?

Kapý açýldý ve hayatýnda hiç görmediði bir adam içeriye girdi. '' Hoþgeldin Magni. '' dedi tamamen donuk bir ifadeyler. Magni kafasýnda ki soru iþaretlerini silmek adýna hemen seri davrandý. '' Kimsiniz? Ne istiyorsunuz? Neden kurtardýnýz beni? '' Ýkinci vurgunda ayaðýný sýyýran kurþunun verdiði tepkimeyle ayaðýný ovuþturdu. O yara da pansumanlanmýþtý büyük ihtimalle.

'' Öðrenceksin Magni, öðreniceksin. '' Sonra cebinden iki fotoðraf çýkardý ve masanýn üstüne koydu. '' Bunlar kim biliyor musun? '' Solda ki fotoðraf küçük bir kýza aitti. Diðeri ise bir kadýnýn fotoðrafýydý. Magni uzun uzun baktý fotoðraflara ancak hiç tanýyýcý gelmemiþti. Adam sandalyesine yaslandý. '' Bunlar benim ailemdi, Magni. AÝLEM! '' Sonra kelimeyi hiddetle söylemiþti ve masaya iki yumruðunu da vurdu. '' Lanet bir çete kurþununa kurban gittiler. Ve ne için Magni biliyor musun? '' Magni kafasýný saða sola salladý. '' Sizin gibi pisliklerin lanet kavgalarý yüzünden. Emin ol Magni, emin ol sizler bu dünyada olmasaydýnýz, bu dünya daha çekilir olurdu. '' Magni ne kadar umursamaz gözükmeye çalýþsa da içinde bir yerler sýzlamýþtý.

'' Ah Magni, bütün herkes seni arýyor. Dünya senin peþinde. Neden peki? '' Magni yine kafasýný saða sola salladý. '' Çünkü Magni, her lanet bir cinayet ve soygunlarda senin parmak izin var! '' Magni afallamýþtý. Ýki gündür baþka iþlerle uðraþýyordu ve en son o disko olayýndan sonra hiç soygun yapma giriþiminde bulunmamýþtý. '' Hayýr hayýr hayýr. Ben en son o disko olayýnda soygun giriþiminde bulundum. Diðerleriyle bir alakam yok. '' Bu sefer cidden çok büyük bir merak uyanmýþtý içinde. Nasýl bir iþti bu? '' Adamlar senin elini koparýp o parmak izlerini yapmadýlar ya. '' dedi adam büyük bir hevesle.

Magni ellerini birbirine baðladý. '' Bakýn, bu güne kadar birçok cinayet iþledim, birçok soyguna katýldým. Ama disko olayýndan sonra hiçbir soygun olayýna katýlmadým. O pisliðin beni kaçýrýp kaç gün içeride tuttuðunu da bilmiyorum. '' Adam tebessüm etti. '' Tam 2 gün Magni. Ýki gündür onlarýn elindesin. '' Magni hiddetlendi. '' O zaman ne hakla o soygunlarý benim yaptýðýmý söylersin sen ha? '' Adam düþünceli tavýrla Magni'yi inceledi '' Deliller Magni, deliller. '' Yutkundu. '' Benim ailemi de senin katlettiðin gösteriliyor. '' Magni büyük bir korku ile sandalyesinden kalký. Masayý tekmeledi. '' Ýçerdeydim ÝÇERDE! Anlamýyor musunuz? O kalýn kafanýz bunu çözemiyor mu? ''

Adam sýrýttý ve o da ayaða kalktý. '' Biliyorum Magni. Bunlar sadece iþin ön kýsmý. Bir de arka kýsmý var. Bu dünya senin bildiðin gibi temiz deðil Magni, dünya kirli. Dünya yýpranmýþ. Ýnan bana, her oyunun içinde bir baþkasý var. Bir müddet bizimlesin. '' Adam kapýyý açtý ve tam dýþarý çýakrken Magni baðýrdý ''Sen Kimsin? '' Adam sýrýttý. '' Magni, ben Ajan Steave'ým. '' Kapýyý kapattý ve Magni'yi soru iþaretleriyle baþ baþa býraktý.

Yorum Yaz
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !